அரைகுறை ஆடையில் அலைமோதும் பெண்கள்..!!


mg;Jy; u]hf; ,f;uhk; (Ks;spg;nghj;jhid)
(நன்றி அழைப்பு இஸ்லாமிய மாத இதழ்)

MjKila kf;fNs! cq;fs; ntl;fj; jyq;fis kiwf;Fk; MiliaAk;> myq;fhuj;ijAk; cq;fSf;F mUspAs;Nshk;. (,iw) mr;rk; vDk; MilNa rpwe;jJ. mth;fs; rpe;jpg;gjw;fhf ,J my;yh`;tpd; rhd;Wfspy; cs;sJ.                                                                                                             
(my;Fh;Md; 7:26)
cyfpy; kdpjid cly; cghijfSf;Fs;shf;Fk; ituRfs; vt;thW fhl;Lj; jP Nghd;W Ntfkhfg; gutp tUfpwNjh mJ Nghd;W jdpkdpj Rje;jpuk; vd;w Nghh;itapy; rKjhaj;ij kd cghijfSf;Fs;shf;Fk; nraw;ghLfs; Mq;fhq;Nf muq;Nfwp tUtij fhz KbAkhfTs;sJ. mtw;wpy; xd;Wjhd; Mil Rje;jpuk; vDk; ngaupy; muq;NfwptUk; mrpq;fq;fs;.

Mil vd;gJ kdpjDf;F fz;zpaj;ijAk; mtDila ghh;itf;F NgZjiyAk; toq;ff; $ba xd;W. ,e;j Milapd; xOq;if Ngzhjjd; fhuzkhfj;jhd; Mz;fspd; jtwhd ghh;itia J}z;b ghypay; td;nfhLikfs; ngUfpf;nfhz;bUf;fpd;wJ.
fw;fhyj;jpy; eph;thzf; Nfhyj;jpy; miye;J jpupe;j kdpjd; ehfuPfkile;jNghJ jd; cliy kiwj;Jf;nfhs;s ,ioFiyfisAk; tpyq;Ffspd; Njhy;fisAk; Milfshf mzpe;J nfhz;lhd;. ehfuPf tsh;r;rpAk; mwpT Kjph;r;rpAk; Vw;gl;lNghJ jdJ cly; KOtijAk; Milfshy; kiwj;Jf;nfhz;l kdpjd; jdf;fhd ehfuPfkhd Milf;;fyhr;rhuj;ijAk; cUthfpf; nfhz;lhd;.

Mdhy; ,d;W ehfuPf tsh;r;rpAk; mwpT Kjph;r;rpAk; ,Ue;Jk; $l Milapd;wp mwptpd;wp miye;J jpupe;j fw;fhy kdpjidg; Nghy; Mil mzpe;Jk; eph;thzkhf jpuptJ ntl;ff;Nflhd nrayhFk;.

ngz;fs; kiwf;f Ntz;ba cWg;Gf;fis ntspapy; njupAk; tpjkhf Mil mzpe;J tyk; tUtij fhz;fpNwhk;. cjhuzkhf: ];nfl; (Fl;ilghtil) miuf; if Milfs;> [Pd;];> uP - Nrl;Lf;fs; nky;ypa Jzpfshyhd Milfs; Nghd;w ghh;f;Fk; Mz;fspd; ,r;iriaj; J}z;Lk; tpjkhf Milfs; mzpe;J ntspapy; cyhtpf;nfhz;bUf;fpd;wdh;.
,jpy; ftiyf;Fupa tplak; vd;dntdpy; ngz;fspd; Mil ftrkhfTk; mq;f mtatq;fis kiwg;gjw;fhfTk; gad;gLj;Jfpd;w mghah vd;W miof;fg;gLk; Mil ftrk; ,d;W ngz;fspd; mq;f mtaq;fis ghh;j;J khh;f;]; Nghl gad;gLj;jg;gLk; Mghr MilahfNt khwpAs;sJ.

fhkg;ghh;it Fw;wkhf ,Ue;jhYk; mg;ghh;itf;F mth;fis J}z;Lk; gLf;if miwapy; mzpAk; Mil ijf;Fk; Jzpahy; mghah it ijj;J> fhkj;ij J}z;Lk; tpjkhf tPjpapNy cyhte;jhy; ghh;g;gJ vd;d flj;jp fw;gopf;fTk; jaq;fkhl;lhd; fhKfd;.

egpath;fs; nrhd;dhh;fs;@ ,U gpuptpdh; eufthrpfspy; mlq;Fth;. me;j ,U gpuptpdiuAk; ehd; ghh;j;jjpy;iy. mt;tpUtupy; xUgpuptpdh; ahnudpy;> Milazpe;Jk; eph;thzkhf ,Uf;Fk; ngz;fs;. mth;fs; kw;w Mz;fis jd; gf;fk; <h;f;ff; $bath;fshfTk; gpw Mz;fspd; kPJ rhaf; $bath;fshfTk; ,Ug;ghh;fs;. mth;fspd; nfhz;ilfs; nfhOj;j xl;lfj;jpd; jpkpiyg; Nghd;W Mbf;nfhz;bUf;fpd;wJ. ,d;Dk; mth;fs; nrhh;f;fj;jpy; Eioa khl;lhh;fs;. mjd; third njhiy J}uj;jpw;F mg;ghy; tPrf;$bajhf ,Ue;Jk; mjd; thridia Efu khl;lhh;fs;. (K];ypk;-5487)

Milapd; xOf;fq;fis Ngzhjjd; fhuzkhfj;jhd; ,d;W ghypay; njhy;iyfs;> fw;gopg;Gfs;> nry;Nghd;fspy; me;juq;f cWg;Gfis glk; vLj;J r%f tiy jsq;fspYk; ,izaj;jsq;fspYk; gjpNtw;wk; nra;tJ Nghd;w nray;ghLfs; cyfk; KOtJk; xt;nthU nehbg;nghOJk; muq;Nfwpf;nfhz;bUf;fpwJ.

fle;j Mz;Lfspy; ngz;fs; ghypay; njhe;juTfSf;F Mshfhky; ,Uf;f Fl;ilg; ghthil> cly; mikg;ig ntspgLj;Jk; cilfs;> khh;G njupAk; gdpad;fs;> cly; mikg;ig ntspf;fhl;lf; $ba nyf;fpd;]; Ngd;l; Nghd;w tw;iw mzpaf;$lhJ vd;Wk; rPdg; ngz;fSf;F nga;[pq;fpy; fhty; Jiw vr;rupf;if tpLj;jJ.

,JNghy M];jpNuypahtpy; Fl;ilg;ghthil mzpe;J nrd;w khztpfs; NgUe;jpy; VWtij> NgUe;Jg; gbfspy; kiwj;J itj;jpUe;j ufrpa Nfkuh %yk; glk; gpbj;j NgUe;J Xl;Ldiu M];jpNuypag; NghyPrhh; ifJ nra;J tof;Fj; njhlh;e;J> mtUf;F VO khj rpiwj; jz;lid nfhLj;j rk;gtKk; mNjtUlk; ngUk; gugug;ig Vw;gLj;jpaJ.
mJNghy mNj Mz;by; mupahdhtpy;> Nky;epiyg; gs;spfspy; gbf;Fk; khztpah;> Fl;ilg; ghthil mzpaj; jil tpjpf;f Ntz;Lk;| vd> khepyf; fy;tpf; FO mjpfhupia khepyj;jpd; kfsph; Mizak; Nfl;Lf; nfhz;lJ.

Nkw;fz;l nra;jpfs; ekf;F czh;j;JtJ vd;d?
ngz;fSf;F vjpuhd njhy;iyfs; mjpfkhtjw;F mth;fsJ Milf; fyhr;rhuk;jhd; gpujhd fhuzk;. mth;fs; Milfis xOq;fhf mzpe;jhy; mJNt mth;fSf;F rupahd ghJfhg;G vd;W ,];yhk; nrhy;yf; $ba fl;lisfis filg;gpbf;fhjNj mjw;Ff; fhuzk;.

,e;jf; fUj;ij ,];yhk; $Wk; fl;lisahfr; nrhd;d NghJ ,];yhk; ngz;fis mbikg;gLj;Jfpd;wJ@ mth;fis rpj;jputij nra;fpd;wJ@ ngz;fis gh;jh mzpar; nrhy;Yk; ,th;fs; gioikthjpfs;@ mbg;gilthjpfs;@ gpw;Nghf;Fthjpfs;@ fhl;Lkpuhz;bfs; vd;W fijase;j vjpupfnsy;yhk; ,d;W ngz;fs; ghypay; njhy;iyfSf;F MshFtjw;F mth;fs; mzpAk; Milfs;jhd; fhuzk; vd;gij kpfTk; fhyk; jho;e;J Ma;T nra;J fz;L gpbj;Js;sdh;.

,ij 1400 Mz;LfSf;F Kd;Ng jpUf;Fh;Md; njspTgLj;jpAs;sijg; ghUq;fs; :
egpNa! (K`k;kNj!) ckJ kidtpaUf;Fk;> ckJ Gjy;tpaUf;Fk;> (Vida) ek;gpf;if nfhz;l ngz;fSf;Fk; Kf;fhLfisj; njhq;ftpLkhW $WtPuhf! mth;fs; (xOf;fKilangz;fs; vd;W) mwpag;glTk;> njhy;iyg;gLj;jg;glhky; ,Uf;fTk; ,J Vw;wJ. my;yh`; kd;dpg;gtdhfTk;> epfuw;w md;GilNahdhfTk; ,Uf;fpwhd;. (my;Fu@ Md; 33 : 59)

,];yhk; ngz;fis fz;zpaj;JlDk; kupahijAlDk; ghh;f;fpd;wJ. mjdhy; mth;fis kw;w kdpjh;fs; ghh;f;Fk; NghJ nfl;l ghh;it ,y;yhky; fz;zpaj;NjhL ghh;f;Fk; tpjkhf [py;ghg;;| vDk; Milia mzpa typAWj;Jfpd;wJ.

ngz;fSf;Fg; ghJfhg;gpy;iy vd;W Nkilf;F Nkil NgRtjhNyh Ngl;b nfhLg;gjhNyh kl;Lk; jPh;Tfpilf;fhJ. vg;nghOJ ngz;fspd; Mil ,];yhk; $Wk; tpjkhf mikANkh mg;nghOJjhd; ngz;fs; Rje;jpukhfTk; epk;kjpahfTk; thoKbAk;. ngz;zpiythjk; NgRk; Gj;jp[Ptpfs; ,J Fwpj;J rpe;jpg;ghh;fsh?


Post a Comment

[blogger]

Author Name

MKRdezign

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.